Big Data System ระบบรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ค้นหาหนังสือ ปี คำค้น   
หน้าแรก
เอกสารที่เก็บไว้ เอกสารทั้งหมด เรื่องที่ยังไม่อ่าน เพิ่มเอกสารใหม่ Login

arc/divdoclist.php
หน้า 1/28
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   24/04/2557 17:04]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   04/03/2557 17:03]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   08/10/2556 08:10]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   03/10/2556 11:10]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   02/10/2556 14:10]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   02/10/2556 15:10]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   02/10/2556 15:10]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   10/01/2556 18:01]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   11/12/2555 19:12]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   05/10/2555 15:10]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   02/10/2555 15:10]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   27/09/2555 16:09]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   14/09/2555 17:09]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   14/09/2555 16:09]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   14/09/2555 14:09]
  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ    [ งานสารบรรณ   14/09/2555 14:09]
  รับสมัครสอบเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล    [ งานสารบรรณ   31/08/2555 11:08]
  การคัดเลือกครูสายงานการสอนหรือครูสายงานบริหารสถานศึกษาให้ได้รับรางวัล"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"    [ งานสารบรรณ   30/08/2555 12:08]
  แบบประเมินตนเอง    [ งานสารบรรณ   30/08/2555 11:08]
  ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   28/08/2555 09:08]
  ขอเชิญประชุมประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๕    [ งานสารบรรณ   21/08/2555 13:08]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   20/08/2555 16:08]
  ขอขอบคุณ    [ งานสารบรรณ   14/08/2555 09:08]
  ขอความร่วมมือเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๕๕    [ งานสารบรรณ   25/07/2555 11:07]
  ประชาสัมพันธ์สินเชื่ออเนกประสงค์    [ งานสารบรรณ   25/07/2555 11:07]
  การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม    [ งานสารบรรณ   24/07/2555 14:07]
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคโลหิต    [ งานสารบรรณ   23/07/2555 13:07]
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิฯ    [ งานสารบรรณ   13/07/2555 15:07]
  การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ    [ งานสารบรรณ   06/07/2555 14:07]
  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการใหม่    [ งานสารบรรณ   03/07/2555 08:07]
  ประกาศการปิดเรียนกรณีพิเศษและแนวปฏิบัติช่วงปิดเรียนกรณีพิเศษ    [ งานสารบรรณ   02/07/2555 09:07]
  การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ "ศรีสะเกษเกมส์"    [ งานสารบรรณ   21/06/2555 11:06]
  ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   27/06/2555 14:06]
  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"    [ งานสารบรรณ   13/06/2555 11:06]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบ้านพักราชการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   05/06/2555 14:06]

Big Data วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698