Big Data System ระบบรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ค้นหาหนังสือ ปี คำค้น   
หน้าแรก
เอกสารที่เก็บไว้ เอกสารทั้งหมด เรื่องที่ยังไม่อ่าน เพิ่มเอกสารใหม่ Login

หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     13/04/2563 10:04   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     13/04/2563 10:04   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     13/04/2563 10:04   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     13/04/2563 10:04   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     13/04/2563 10:04   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     13/04/2563 10:04   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    [ งานสารบรรณ     08/04/2563 13:04   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    [ งานสารบรรณ     08/04/2563 13:04   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    [ งานสารบรรณ     08/04/2563 13:04   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับนุนค่าใช้จ่ายในกสนจัดการศึกษาตั้งแต่งระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     07/04/2563 14:04   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับนุนค่าใช้จ่ายในกสนจัดการศึกษาตั้งแต่งระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     07/04/2563 14:04   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    [ งานสารบรรณ     03/04/2563 12:04   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก กลุ่มงานการคลังและระบบอิเล็กทรอฯ(GFMIS)
ผลการอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2563    [ งานสารบรรณ     02/04/2563 14:04   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขออนุญาตเข้าอาศัยบ้านพักครูหญิงโสด ครูชาวต่างชาติ (หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ)    [ งานสารบรรณ     01/04/2563 14:04   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขออนุญาตเข้าอาศัยบ้านพักครูหญิงโสด ครูชาวต่างชาติ (หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ)    [ งานสารบรรณ     01/04/2563 14:04   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai)    [ งานสารบรรณ     31/03/2563 11:03   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักอำนวยการ
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai)    [ งานสารบรรณ     31/03/2563 11:03   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานโครงการพิเศษ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานโครงการพิเศษ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานโครงการพิเศษ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     30/03/2563 08:03   #30 ]


Big Data วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698